برو به محتوای اصلی

اینجا قبیله‌ی کشمونیاست، جایی که با هم فکر کنیم: چطور خودم و دنیای خودم رو یه قدم بهتر کنم؟

 به قبیله‌ی کشمونیا خوش اومدی! 

Fernando ۱۸ روز پیش دیدگاه افزود
Post
راهنمای‌قبیلهدوست‌دار آب
راهنمای قبیله‌ی کشمونیا
این‌جا کجاست؟ این‌جا قبیله‌ی کشمونیاست که یه جورایی خدمات پس از فروش کشمونه!‌ جایی که خریدارای کشمون بتونن در راستای دغدغه‌هاشون برای تاثیرگذاری اجتماعی و زیست محیطی، عمل بیشتری انجام بدن. در این راستا یه سری پروژه ها تعریف کنن و بعد با کمک هم عملیشون کنن. این‌جا جایی برای آدمای عملگراست. قبیله کشمونیا چه جوری فکر میکنه؟ تغییر اگر بخواد واقعا تغییر باشه، با آگاهی ایجاد می شه. آگاهی، حرفی که می‌زنیم نیست. آگاهی عملیه که انجام میدیم. مهم ترین عملی که ما انجام میدیم، انتخاب‌های اقتصادی ماست. هر قدمی که برای کسب درآمد برمی داریم، گامی به سمت... (بیشتر)
Discussion

Tim McGraw Weight Loss Gummies Scam Ad Features AI-Generated Voice

 

The mix of these fixings in the Keto Gummies assists with supporting solid weight reduction. They help to expand the  body's metabolic rate to consume more fat, lessen desires for  undesirable food varieties, and give fundamental supplements. By taking  Tim McGraw Keto Gummies, people can accomplish their wellbeing and  health objectives.

Visit Now - https://www.mid-day.com/brand-media/article/tim-mcgraw-keto-gummies-us-reviews-hoax-alert-shark-tank-keto-gummies-23290597

Discussion

Let's Keto Capsules Brazil, Custo, Benefícios, Ingredientes, Funcionamento, Preço e Compra?

Let's Keto Capsules Brazil é uma receita astuta que permite que pessoas com excesso de peso entrem em forma com segurança. Essa famosa coisa de redução de peso é trabalhada a partir de fixações dinâmicas normais e refinadas que não prejudicam o corpo. O item não contém glúten e exclui enchimentos ou peças falsas que podem ser inseguras para o seu corpo. Esses doces em borracha não são difíceis de consumir e podem ajudá-lo a entrar em forma. Esses doces em borracha podem ajudar com vários problemas médicos, como nervosismo, estresse, cansaço, capacidade abaixo do ideal de queimar calorias, excesso... (بیشتر)

Discussion

Alpha Bio CBD Gummies: Price, Ingredients, Side Effects, Benefits & Order Now?

Alpha Bio CBD Gummies Surveys when somebody has steady torment, inconvenience dozing, stress, or nervousness, their personal satisfaction might go down a ton. Sicknesses like joint inflammation, back torment, and fibromyalgia can cause consistent torment that can truly restrict an individual's everyday existence in the event that it's not treated. Cannabidiol is a compound that comes from the hemp plant and decreases irritation and torment. This medication doesn't cause you to feel high. CBD secludes go into the body and tie to ECS receptors, where they lower irritation and change how the body feels torment. Cannabidiol (CBD) likewise has anxiolytic... (بیشتر)