بازگشت به روستا و مهاجرت معکوس جریانیه که روز به روز طرفدارهاش بیشتر میشن و افراد بیشتری دوست دارند از شهر بزنند بیرون و زندگی در روستا رو شروع کنند و معمولا برعکس مهاجرت از روستا به شهر که نامطلوبه، مثبت تلقی میشه.

اما آیا واقعا یک جریان تماما سودمنده یا آسیب در پی داره؟ یک شهرنشین چیزی از فرهنگ، فنون و ترفندهای زندگی روستایی نمی‌دونه، شیوه‌های کشاورزی و تولید غذای بومی، آداب بومی، ابزارسازی و در کل سبک زندگی روستایی رو بلد نیست. آیا این واقعا بازگشت به روستاست یا بردن زندگی‌ شهری در ابعاد کوچکتر به روستا؟

آیا سبک زندگی این شهرنشین به بافت فرهنگی روستا آسیب نمیزنه؟

شاید هم نه و بردن سبک زندگی شهری به روستا و تبادل این دو فرهنگ باعث شکل‌گیری فرهنگی جدید و مطلوب‌تر بشه. فرهنگی سنتی و آرام و در عین حال محیط‌زیستی، دارای پویایی و بهره بردن بیشتر از تکنولوژی.

نظر شما چیه؟ از نگاه شما فایده‌ها یا آسیب‌های احتمالی بازگشت به روستا چی میتونه باشه؟ رویکرد درست چیه و چطور میشه آسیب‌ها و تقابل‌های احتمالی رو کاهش داد؟