با خاطره مسیری که در کشمون پیش اومدم و همه چالش برانگیزیش، بعلاوه پنجاه کیلومتر در رقابت زیر می دوم؛
Persian Trail Running