چطور میشه اگه بخوایم حبوبات و ادویه هامونو بدون پسماند بخریم؟ یعنی مثلا اگه تو فروشگاه بسته های ادویه و بسته بندی های حبوباتو برنداریم چیکار کنیم که از بی ادویه گی و بی حبوباتی از دست نریم؟
بله.. احیای عطاری ها!
سلام کنیم به خرید فله ای :)