هر کی میخاد من بیاد میبرمش جاهایی که عقل جن نرسه و کلی عشق و حال من هر هفته میرم کوه ،طبیعت ،یعنی چی اخه زندگی شهری من نمیفهمم ؟ فقط باید عاشق شب و اتیش باشی بفهمی من چی میگم اخ اخ